SEO akademija SEO CLUB

Sveiki atvykę į SEO AKADEMIJA 

SEO KLUBĄ!

Jeigu buvote pakviestas po mokymų į SEO klubą, jums tereikia susimokėti metinį narystės mokestį. Apie tai skaitykite apačioje.

Buvimas SEO klube nariui duoda:

 • Nuolatines lektorės konsultacijas jums;
 • Galimybę talpinti SEO straipsnius į 10 lektorės seo straipsnių talpinimo portalų;
 • Bendraminčius;
 • Plėtros galimybes;
 • Drąsesnį įėjimą į rinką po mokymų;
 • Klientų iš lektorės ar klubo narių gavimas (tam nėra reglamento, tačiau pas mus kartais taip nutinka, kad mes dalinamės klientais, tačiau tai nereiškia, kad juos dedam ant lėkštutės nepatikrintiems žmonėms, nenorintiems pasijudinti patiems);
 • Savireklamos renginių (būtinas ir pačių aktyvumas :)) );
 • Savireklamos galimybę bendroje klubo interneto platformoje: https://www.seoakademija.lt/rekomenduojami-seo-specialistai/;
 • Saviraišką bendruomeninėje veikloje;
 • Savo, kaip SEO SPECIALISTO (-ės) greitesnis pozicionavimas bei paskatinimas, drąsos įkvėpimas.
 • Kooperavimasis į bendradarbiavimo komandas, vėliau SEO agentūrų kūrimas.
 • Bet kokių pageidaujamų mokamų įrankių kartu susidėjus su klubo nariais pirkimas (taip pigiau).
 • Na, ir party, kai ne karantinas;)

Kitaip tariant, SEO klubas - greitoji pagalba jūsų, kaip SEO SPECIALISTO (-ĖS) KELY.


SEO klubo vertybės:

PAGRINDINĖS SEO SPECIALISTŲ, GIMUSIŲ SEO AKADEMIJOJE KLUBO SEOCLUB.EU VERTYBĖS 

Klubo vizija verslui - padėti verslui surasti geriausius seo specialistus bei suteikti aukščiausios kokybės seo paslaugas verslo segmentui. 

Klubo vizija SEO specialistams, gimusiems SEO AKADEMIJOJE - padėti ne tik integruotis į rinką pabaigus mokymus, bet ir po mokymų tapti atrama, ramsčiu bendraujant su klientais, vykdant seo projektus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, pagalba ieškant klientų. Nuolatinis augimas ir tobulėjimas.

 SEO AKADEMIJOS vizija - įsąmoninti verslo rinkoje idėją, kad jei jau samdyti seo specialistą, tai tik iš SEO AKADEMIJOS. Nes būtent čia ruošiami tobuliausi seo specialistai atsakingumo ir kompetencijos prasme. Seo specialistams - kad SEO AKADEMIJOS MOKYMŲ DĖKA seo specialistas gyventų komforte.

BENDRA VIZIJA VISIEMS - NUOLATINIS TOBULĖJIMAS, AUGIMAS IR KLESTĖJIMAS. Klubo nariai kas mėnesį aptaria privačioje Facebook grupėje einamuosius jiems rūpimas klausimus, tariasi vieni su kitais bei su SEO AKADEMIJA įkūrėja, gauna įvairių pasitobulinimo video pamokų iš lektorės pagal poreikį ir konsultacijas, o taip pat galimos įvairios bendros idėjos, bendri projektai. 

NARYSTĖS SĄLYGOS: Į klubą priimami tik SEO AKADEMIJA SEO SPECIALISTO rengimo mokymų programą baigę studentai, nesusideskreditavę savo vardo prieš kolegas ar lektorę (vieši šmeižimai, įžeidinėjimai, "pawido" scenos - visa tai veda į savo vardo seo akademijoje susideskreditavimą). 

NARYSTĖS KAINA: 100,00 EUR + PVM, viso: 121 EUR. Kaina galioja 2022 metus. 

Pretenduoti į seo klubą gali visi SEO AKADEMIJOS seo specialisto profesijos įgijimo mokymų programos absolventai, egzaminą išlaikę 9-10 balų. Po to, kai po mokymų išlaikote egzaminą kartu su sertifikatu gaunate ir kvietimą įstoti į mūsų klubą. Tačiau kvietimą lemia ne tik balas, bet ir visų mokymų metu pastebėtas jūsų etiškas elgesys su kolegomis ir lektore.


Mieli, SEO AKADEMIJA, absolventai, 

jeigu po mokymų kartu su sertifikatu gavote ir kvietimą įstoti į SEO AKADEMIJOS SEO klubą, sveikiname dar kartą, ir kviečiame prieš pildant informaciją apie save ir apmokant už metinę narystę, susipažinti su kubo įstatais ir užpildyti anketą apie save apačioje:

SEO AKADEMIJOS KLUBO "SEOclub" ĮSTATAI

· BENDROSIOS NUOSTATOS

 • SEO Akademijos klubas "SEOclub" (toliau SEOclub) yra UAB "Berklis" įkurta dukterinė, savo veikla savarankiška organizacija.
 • Šiuose įstatuose vartojamos sąvokos:

2.1 SEOclub - organizacija, vienijanti aktyvius, socialiai atsakingus bei geriausius, SEO Akademija mokymus baigusius, studentus.

2.2 SEOclub narys (toliau - narys) - asmuo, atitinkantis šiuose įstatuose nurodytus nario kriterijus, užpildęs nario anketą ir sumokėjęs nario mokesčius. Iškilus problemų dėl nario elgesio, SEOclub valdyba savo nuožiūra gali skirti nariui bandomąjį laikotarpį, per kurį narys turi išpręsti savo elgesio problemas ir iš naujo įsipareigoti klubui, arba iškarto sustabdyti narystę klube.

2.3 Nario mokestis - nario įmoka eurais už dalyvavimą SEOclub organizacijos veikloje 12 mėnesių laikotarpiui. Tapus SEOclub nariu, sumokėti mokesčiai nėra grąžinami. Be nario mokesčio, SEOclub nariai papildomai susimoka už dalyvavimą SEOclub organizuojamuosiuose renginiuose.

 • SEOclub yra savanoriškumo pagrindu veikianti nepolitinė ir nereliginė organizacija.
 • SEOclub veiklos trukmė yra neterminuota.
 • SEOclub veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų.
 • SEOclub savo veiklą vykdo vadovaudamasi LR konstitucija, LR civiliniu kodeksu, LR įstatymais ir teisės aktais bei šiais įstatais.

· SEOCLUB MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS BEI VEIKLOS KRYPTYS

 • SEOclub misija - suburti stiprią, profesionalią, sąmoningą SEO specialistų komandą.
 • SEOclub vizija:

8.1 Verslui - padėti surasti geriausius SEO specialistus bei suteikti aukščiausios kokybės SEO paslaugas verslo segmentui.

8.2 SEO specialistams - pabaigus mokymus padėti integruotis į rinką, tuo pačiu, po mokymų tapti atrama bei ramsčiu bendraujant su klientais, vykdant SEO projektus, teikti pagalbą ieškant naujų klientų.

8.3 SEO Akademijai - įdiegti paslaugų rinkoje idėją, kad jei samdyti SEO specialistą, tai tik iš SEO Akademijos. Nes būtent čia ruošiami tobuliausi SEO specialistai atsakingumo ir kompetencijos prasme.

 • SEOclub savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis:

9.1 Tikėjimu žmonių brolybe.

9.2 Asmens laisve ir orumu.

9.3 Teisine valstybe.

9.4 Žmogaus asmenine verte, tarnavimu žmogiškumui.

 • Pagrindinės SEOclub veiklos kryptys:

10.1 Individualioje srityje - lyderystės įgūdžių vystymas, skatinimas dalintis patirtimi, galimybė realizuoti savo sumanymus ir idėjas, dalyvaujant SEOclub veikloje, rengiant bendrus projektus, organizuojant renginius, mokymus.

10.2 Bendruomenės srityje - pagalba klubo nariams sprendžiant iškilusias problemas, vieningas ir kryptingas klubo narių palaikymas viešose erdvėse.

10.3 Verslo srityje - verslumo, profesionalumo bei verslo etikos skatinimas.

· SEOCLUB NARYSTĖ, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 • Asmuo norinis tapti SEOclub nariu turi atitikti šiuos kriterijus:

11.1 yra baigęs SEO Akademijos SEO specialisto profesinius mokymus.

11.2 SEO Akademijos baigiamojo egzamino metu surinkęs 9 arba 10 balų.


11.3 mokymosi metu nesusidiskriminavęs savo vardo.

11.4 užpildęs nario anketą.

11.5 sumokėjęs nario įmoką.

 • Narių teisės:

12.1 dalyvauti visose SEOclub organizuojamuose projektuose bei renginiuose.

12.2 prisidėti prie SEOclub projektų bei renginių organizavimo.

12.3 būti renkamam į valdybos organus.

12.4 teikti pasiūlymus SEOclub veiklai gerinti, įstatams papildyti ar keisti.

12.5 savo valia palikti SEOclub.

 • Narių pareigos:

13.1 Veikti pagal šiuos SEOclub įstatus.

13.2 Prisidėti prie SEOclub misijos ir vizijos įgyvendinimo.

13.3 Vykdyti valdymo organų sprendimus.

13.4 Dalyvauti rengiamuose SEOclub narių susitikimuose.

13.5 Laiku mokėti nario mokestį.

· SEOCLUB VALDYMAS

 • SEOclub valdymo organai:

14.1 Prezidentas - vienasmenis valdymo organas, atsakingas už SEOclub visuotinęveiklą. Taip pat yra valdybos pirmininkas. Prezidento vykdomos funkcijos:

14.1.1 vadovauja SEOclub valdybos nariams ir užtikrina sklandų komandinį darbą siekiant užsibrėžtų tikslų.

14.1.2 vykdo klubo narių atranką

14.1.3 gali reikšti nepasitikėjimą klubo nariu arba valdybos atstovu

14.1.4 sprendžia apie klubo nario pašalinimą iš SEOclub veiklos

14.1.5 atstovauja SEOclub viešiesiems interesams

14.2 Valdyba - kolegialus SEOclub organas, atsakingas už klubo strategijos ir tikslųįgyvendinimą. Valdybos nario kandidatūrą vertina prezidentas ir kiti valdybos nariai. Valdybos nariai aktyviai dalyvauja valdybos posėdžiuose, kurie organizuojami 1 kartą per mėnesį, iš anksto sutartu laiku. Valdybos nariai teikia pasiūlymus, susijusius su


klubo veiklos vystymu, organizuoja sprendimų įgyvendinimą ir kontroliuoja darbų eigą. Valdybą sudaro 5 valdybos nariai atsakingi už:

14.2.1 SEOclub viešuosius ryšius

14.2.2 SEOclub marketingą

14.2.3 SEOclub narių profesinį tobulėjimą, žmogiškuosius išteklius

14.2.4 SEOclub veiklos plėtrą, renginius

14.2.5 SEOclub veiklos organizavimą bei tikslų įgyvendinimą

· SEOCLUB REGIONŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 • SEOclub gali steigti atskirus regionų filialus Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.
 • Regionų filialai steigiami, jų veikla nutraukiama, jų nuostatai priimami ir keičiami prezidento ir valdybos bendru nutarimu.
 • Regiono vadovas skiriamas/atleidžiamas prezidento ir valdybos bendru nutarimu

· ĮSTATŲ KEITIMAS IR PAPILDYMAS

 • Įstatai keičiami ir papildomi tik prezidento ir valdybos bendru nutarimu.
 • Įstatų keitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų priėmimo dienos jei nenumatyta vėlesnė sprendimo įsigaliojimo data.

· SEOCLUB SPRENDIMŲ SKELBIMO IR INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKA

 • SEOclub valdymo organų priimti sprendimai skelbiami Facebook socialinio tinklo seoclub grupės puslapyje.
 • Visuotinio klubo narių susirinkimo metu.

8. SEOCLUB VEIKLOS PABAIGA

 • SEOclub veikla nutrūkti gali dėl:

22.1 Civiliniame kodekse bei LR įstatymuose numatyta tvarka ir pagrindais.

22.2 Teismui nusprendus nutraukti SEOclub veiklą.

22.3 SEOclub prijungus prie kitos organizacijos.

Įstatai pasirašyti 2019 m birželio 24 d.


SEOclub prezidentė

Evelina Biliūnaitė

Vytautė Tubelienė

Rūta Šveiterytė

Mantas Virbauskas


SEOCLUB ETIKOS KODEKSAS

 • Teiksiu kokybiškas paslaugas
 • Būsiu sąžiningas su SEOclub nariais ir jų rekomenduotais asmenimis
 • Kursiu pasitikėjimą santykiuose su SEOclub nariais ir jų rekomenduotais asmenimis
 • Priisimu atsakomybę susisiekti su visais rekomenduotais asmenimis pagal gautas SEOclub rekomendacijas
 • Vadovausiuosi savo profesinės etikos standartais
 • Būsiu pozytivus ir padėsiu kitiems SEOclub nariams

Prisijungdamas prie SEOclub, sutinku laikytis SEOclub politikos ir etikos kodekso mano narystės klube laikotarpiu.

SEO KLUBO nario anketa:

Prieš įsigydamas (-a) narystę į SEO AKADEMIJA SEO klubą tu patvirtini, kad susipažinai su klubo įstatais ir apmokėjimo sąlygomis, sąžiningai mokėsi nario mokestį, informuosi klubo prezidentę apie narystės pratęsimą/nepratęsimą.

Jeigu buvote pakviestas po mokymų į SEO klubą, jums tereikia susimokėti metinį narystės mokestį šiais rekvizitais:

Mokesčio pavadinimas: "SEO klubas"

REKVIZITAI:

UAB "Berklis"

Įmonės vadovas: Direktorė Evelina Biliūnaitė

Įmonės kodas: 303093475

PVM mokėtojo kodas: LT100009981218

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.: LT097044060007905436, Bankas: AB SEB bankas, Banko kodas: 70440

VĮ Registrų centro Kauno filialas


Po apmokėjimo praneškite el.paštu: biliunaite.evelina@gmail.com